Ochrana osobních údajů GDPR

GDPR ochrana osobních údajů zakladní informace

Logo 1. Cestovní agentury

Základní informace o ochraně osobních údajů pro subjekt údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

GDPR – General Data Protection Regulation

1. Provozovatelem – Správcem údajů je František Scherbaum – 1. Cestovní agentura, dále jen „1. Cestovní agentura“, se sídlem Račická 91, 413 01 Dobříň, Česká Republika. Zapsaný na živnostenském úřadě Roudnice nad Labem pod číslem ID RZP 3523797, IČO: 88383865.

2. Odpovědná osoba naší cestovní agentury je František Scherbaum, majitel společnosti. Adresa na doručení písemností je provozovna: 1. Cestovní agentura, Jungmannova 1033, 41301 Roudnice nad Labem, elektronická adresa je: agentura@1-cestovni.cz.

3. Subjekt údajů je osoba, která využívá služeb 1. Cestovní agentury a poskytuje osobní data pro následné zpracování. Případně právní zástupce dítěte, který využívá služeb 1.Cestovní agentury.

4. Účel, právní základ a právní tituly dle GDPR: zpracování osobních údajů je provozování činnosti cestovní agentury dle zákona 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon 159/99 Sb v souladu s § 5 zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a dále právní tituly dle směrnice GDPR článek 6 odstavec 1 jsou – při poptávce produktů a zakoupení produktů 1.Cestovní agentury – Plnění smlouvy a následně Plnění právní – zákonná povinnost a okrajově se využívá právní titul článek 6 odstavec 1.f - Oprávněný zájem.

5. Seznam osobních údajů, které zpracováváme, pokud tyto údaje dobrovolně poskytnete resp., pokud jsou tyto údaje nezbytné: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, druh a číslo dokladu, SPZ – v případě zakoupení parkování, pokud to parkoviště vyžaduje. Pokud zpracováváme další údaje například týkajících se zdraví – zpracovávají se jenom v rozsahu nezbytném k pomoci při řešení pojistných událostí nebo v případě nezbytných pro plnění Smlouvy o zájezdu v případě speciálních požadavků pro speciální typy ubytování, transferu a služeb v letadle.

6. Doba uchovávání osobních údajů: 1. Cestovní agentura bude uchovávat osobní údaje maximálně po dobu 15 let. V případě právního titulu – Oprávněný zájem po dobu nezbytně nutnou, pro ochranu naší společnosti.

7. Příjemci – zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje můžou být poskytnuty následujícím poskytovatelům služeb dle plnění smlouvy a zpracovatelům osobních údajů:

 • V případě objednávky přes webové stránky 1. Cestovní agentury – společnost Darkmay s.r.o., IČO 27539423, se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec, PSČ 461 01
 • na základě poskytování internetových a webových služeb
 • Společnosti zabezpečující organizaci zájezdů, plaveb, letecké společnosti, ubytovací kapacity a společnosti poskytující služby na základě smlouvy o zájezdu
 • Společnosti zabezpečující cestovní pojištění
 • Společnosti prodávající letenky
 • Společnosti autobusové a vlakové dopravy
 • Společnosti na prodej vstupenek pro různé kulturní a sportovní události
 • Společnosti pro organizaci kulturních a sportovních událostí
 • Společnosti poskytující parkování u letišť

8. Práva osob, které poskytují osobní údaje – subjekt údajů. Subjekt údajů má v souladu se zpracováním osobních údajů a v souvislosti s nařízením GDPR tyto práva:

 • Právo být informován, zda jsou o subjektu údajů osobní údaje zpracovávané a v jakém rozsahu a kdo další osobní údaje zpracovává
 • Právo na písemné potvrzení – výpis zpracovávaných údajů
 • Právo na opravu – doplnění osobních údajů
 • Právo na „zapomenutí“ vymazání osobních údajů, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získaly a byly zpracované, nebo se na ně nevztahuje právní titul – „Oprávněný zájem“
 • Právo požadovat od 1. Cestovní agentury omezení zpracování z důvodu:
  • že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit 
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich využití
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody – „Oprávněný zájem“ správce nepřevažuje nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  • Právo přenést své osobní údaje dalšímu provozovateli
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
  • Právo podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů, pokud považuje zpracování údajů v rozporu s nařízením GDPR

V případě, pokud subjekt údajů nemá způsobilost na právní úkony, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

Subjekt údajů může uplatnit své právo

 • Osobně v provozovně 1. Cestovní agentury – Jungmannova 1033, 413 01 Roudnice nad Labem
 • Elektronicky – e-mailem – agentura@1-cestovni.cz

9. Naše společnost nevyužívá automatizované zpracování ani profilování.

10. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zveřejněny – jedině v případě soutěží, a to jenom v případě „Souhlasu“ daný subjektem údajů. V případě soutěží budou všechny podmínky, způsoby komunikace a zpracování osobních údajů pro tento účel předem zveřejněny.  

11. Předávání osobních údajů do zahraničí. Při předávání osobních údajů dodržujeme zásadu transparentnosti – informovanosti. Subjekt údajů bude informován kam a v jakém rozsahu se jeho osobní údaje zasílají a jestli se jedná o země Evropské Unie, dále jen „EU“, nebo mimo krajiny EU. K předávání osobních údajů do zahraničí dochází jedině na základě plnění smlouvy při zakoupení zájezdu, ubytování, letenky, pronájmu auta nebo jiných produktů cestovního ruchu.